Проект № BG05M9OP001-1.051-0004-C01 „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила”

Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила

БТПП изпълнява проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила", финансиран по ОП РЧР 2014-2020.

Текучеството като процес е сред основните проблеми за предприятията, като то зависи от много фактори – заплащане, отношение на ръководството, организация на работата. 

Настоящият „Индекс на риска от текучество на работната сила” е разработен въз основа на проведено проучване сред повече от 3600 заети лица, предприятия и браншови организации, като са отчетени всички ключови аспекти влияещи върху поведението на заетите лица при вземане на решение за смяна на местоработата.

Индексът дава ориентир за степента на риска от текучество, като допълнително идентифицира кои са областите с потенциал за подобрение в дейността на даденото предприятие.

Препоръчваме при големи предприятия, информацията да се попълва за обособено звено (цех, отдел, дирекция, магазин) за да може да се отразят конкретните специфични особености, валидни за звеното и региона.